Bio

BIO DJ SETO aka NETZWORK (Brazilian)

Depois de mais de 30 anos atrás dos pratos, pouco mais se pode dizer. Aos 14 anos, com o primeiro mixer, ele aprendeu a si mesmo no mundo do mix. Os professores da época, como Toni Peret e Josep Mª Castells, o Max Mixs e a vontade de aprender fizeram que, aos 14 anos de idade e em conjunto com Joan Marc Fons, eles apresentaram o MacroMix, que tocava Onda Cero. feita com fita magnética e toca-discos e com edição de fita magnética baseada em cortes e impressões (uma utopia por enquanto). Aos 16 anos, ele adquiriu sua primeira residência no Pub Studio, onde jogou sem Technics e sem campo !!! e é que entre o seletor de 16/45 rpm aumentou ou diminuiu os vinis para poder misturá-los. Aos 18 anos, ele trabalhou como residente em sessões de maratona nas sextas, sábados e domingos à tarde no Top Banana em Deltebre, uma sala que era muito popular na época. Cinco anos de residência na Sala SKP fizeram com que Dj Seto se dedicasse musicalmente à era histórica da música valenciana em 1995 (lembre-se de que todo mundo ouve os anos passar), uma era de ouro da música em que Conseguiu abrir o quarto SKP na praia de Arenal de l'Ampolla (Terres de l'Ebre) de abril até o final de outubro, quando as salas de verão não estavam abertas por mais de três meses. Marc Roig, Jordi Alonso, Jordi Caballé, Raül, Cristòbal La bèstia e Dj Seto, entre outros, compunham a festa noturna nas salas Ebre da época. Mais cinco anos no Pub La Via fizeram do Dj Seto a autêntica cultura de clubes da vila no famoso Pub La Via del Xavi ((Parrin)), socando nas residências da Radio Deejay em Antena Aldaia, Radio Joventut, Radio Mora la Nova, TranceVibrations (Romênia), Loca FM (Catalunha), PlayTrance Radio, Rádio La Sénia, Digital FM (EUA) e Love Music Web (Brasil) fizeram de Seto Gallego um amante de música e mixagens. Ele fez parte do coletivo Atomix com Raul e John Eftwo com o famoso Atomix !!! onde ele lançou 5 músicas no mercado de discos: Confira o Beat, Fuck The System, Confira o Beat Remix 2.0, House of energy, Annubis. Em 2009, juntamente com o monstro Xavi Carrique e o Komunale Club, um novo remix de Annubis foi vendido no Beatport, que também foi remixado pelo monstro e produtor valenciano Jo Cappa, Deejay e produtor das terras do Ebro. da primeira gravadora trance nas terras do Ebro, a DanceRepublik Records, que licencia DJs e produtores trance em todo o mundo.
 
BIO DJ SETO aka NETZWORK (ENGLISH)
After more than 35 years behind the dishes few more can be said. At the age of 14, with the first mixer, he taught himself in the world of in the mix. The teachers of the time such as Toni Peret and Josep Mª Castells, the Max Mixs and their eagerness to learn made that at the age of 14 and together with Joan Marc Fons they performed the MacroMix, which sounded for Onda Cero. A mix made with magnetic tape and turntables and with magnetic tape edition based on cuts and prints (a utopia for now). At the age of 16 he acquired his first residence in the Pub Studio where he played without Technics and without pitch !!! and is that between the 16/45 rpm selector increased or decreased the vinyls to be able to mix them. At the age of 18, he worked as a resident in marathon sessions on Friday, Saturday and Sunday afternoons at the Top Banana in Deltebre, a room that was very popular at the time. 5 years of residency in the Sala SKP made Dj Seto dedicate himself musically to the historical era of Valencian music in 1995 (remember that everyone listens even as the years go by), a golden age of music in which managed to get SKP room on the beach of Arenal de l'Ampolla (Terres de l'Ebre) open from April until well into October, when the summer rooms were not open for more than three months. Marc Roig, Jordi Alonso, Jordi Caballé, Raül, Cristòbal La bèstia and Dj Seto, among others, made up the night party in the Ebre rooms of the time. 5 more years in Pub La Via made Dj Seto the authentic village club culture in the famous Pub La Via del Xavi ((Parrin)). Punching in residences of Radio Deejay in Antena Aldaia, Radio Joventut, Radio Mora la Nova, TranceVibrations (Romania), Loca FM (Catalonia), PlayTrance Radio, La Sénia Radio, Digital FM (USA) and Love Music Web (Brazil) have made Seto Gallego a lover of music and mixes. He has been part of the Atomix collective with Raul and John Eftwo with the famous Atomix !!! where he released 5 songs in the record market: Check the Beat, Fuck The System, Check the Beat Remix 2.0, House of energy, Annubis. In 2009, together with the monster Xavi Carrique and Komunale Club, a new remix of Annubis went on sale at Beatport, which was also remixed by the Valencian monster and producer, Jo Cappa, Deejay and producer of the lands of the Ebro. from the first trance label in the lands of the Ebro, DanceRepublik Records, which licenses trance DJs and producers around the world.
 
 
 BIO DJ SETO aka NETZWORK (ESPAÑOL)
 
Después de más de 35 años tras los platos pocas cosas más se pueden decir. A los 14 años con el primer mixer empezó en el mundo del in the mix. Los maestros de la época como el Toni Peret y Josep Mª Castells, los Max Mixs y su afán por aprender hicieron que a los 14 años y junto con Joan Marc Fondo realizaron el MacroMix, que ya sonaba por Onda Cero .Un mix realizado con cinta magnética y pletinas y con edición de cinta magnética a base de cortes y pegadas (todo una utopía hoy por hoy). A los 16 años adquiría la primera residencia en el Pub Studio. A los 18 años pinchó como residente en sesiones maratonianas en Viernes, Sábados y Domingos tarde en el Top Banana de Deltebre (Tarragona), una sala muy confluïda en la época. 5 años de residencia en la Sala SKP (l’Ampolla , Tarragona) hicieron que Dj Seto se dedicara musicalmente con la época histórica de la música valenciana del año 1995 (el remember que todo el mundo escucha aunque pasen los años), una época dorada de la música en la que logró que sala SKP de la playa del Arenal de L'Ampolla (Terres de l’Ebre) estuviera abierta de abril hasta bien entrado octubre, cuando las salas veraniegas no estaban más de tres meses abiertas. Marc Roig, Jordi Alonso, Jordi Caballé, Raúl, Cristóbal La bestia y Dj Seto entre otros componían la fiesta nocturna de las salas de las Terres de l’Ebre  de la época. 5 años más en el Pub La Vía hicieron de Dj Seto la auténtica cultura de club enel  famoso Pub La Vía del Xavi ((Parrin)) . Residencias de Radio Deejay en Antena Aldaia, Radio Juventud, Radio Mora la Nova, TranceVibrations (Rumania), Loca FM (Cataluña), PlayTrance Radio, la Sénia Radio, Digital FM (USA), Love Music Web (Brazil) y Iscle 359 FM (Maresme), han hecho del Seto Gallego un amante de la música y las mezclas . Ha formado parte del colectivo Atomix con Raul y John Eftwo con los famosos Atomix !!! donde editó 5 temas en el mercado discográfico: Check the Beat, Fuck The System, Check the Beat Remix 2.0, House of energy, Annubis. En 2009 junto con el monstruo Xavi Carrique y Komunale Club salía a la venta en Beatport un nuevo remix del Annubis, con remixes incluidos por el monstruo y productor valenciano, Yo Cappa.
Deejay y productor de la discográfica trance , DanceRepublik Records .Actualmente forma parte de la productora Bunker Klub con TheFinal y Cursed Studios.


BIO DJ SETO aka NETZWORK (Català)


Després de més de 35 anys darrera dels plats poques coses més es poden dir. Als 14 anys amb el primer mixer es var auto ensenyar en el món del in the mix. Els mestres de l’època com el Toni Peret i el Josep Mª Castells, els Max Mixs i el seu afany per aprendre van fer que als 14 anys i juntament amb Joan Marc Fons van realitzar el MacroMix, que sonava per Onda Cero .Un mix realitzat amb cinta magnètica i platines i amb edició de cinta magnètica a base de talls i pegades (tot una utopia ara per ara). Als 16 anys adquiria la primera residència al Pub Studio on punxava sense Technics i sense pitch!!! i es que entre el selector de rpm de 16 /45 augmentava o disminuïa els vinils per poder mesclar-los. Als 18 anys va punxar coma resident en sessions maratonianes en Divendres, Dissabtes i Diumenges tarda al Top Banana de Deltebre, una sala molt confluïda a l’època. 5 anys de residencia a la Sala S.K.P van fer que Dj Seto es dediqués musicalment amb l’època històrica de la música valenciana del anys 1995 (el remember que tothom escolta encara que passin els anys), una època daurada de la musica en la que va aconseguir que sala SKP de la platja de l'Arenal de l’Ampolla (Terres de l’Ebre) estigués oberta d'abril fins ben entrat octubre, quan les sales estiuenques no estaven més de tres mesos obertes. Marc Roig, Jordi Alonso, Jordi Caballé, Raül ,Cristòbal La bèstia i Dj Seto entre d'altres composaven la festa nocturna de les sales ebrenques de l’època. 5 anys més al Pub La Via van fer de Dj Seto l'autèntica cultura de club aldeana al famós Pub La Via del Xavi ((Parrin)) .Punxant en residències de Radio Deejay a Antena Aldaia, Radio Joventut, Radio Mora la Nova ,TranceVibrations (Rumania), Loca FM (Catalunya), PlayTrance Radio,La Sénia Radio, Digital FM(USA), Love Music Web (Brazil) i Iscle 359 FM al Maresmes,han fet del Seto Gallego un amant de la música i les mescles. Ha format part del col·lectiu Atomix amb Raul i John Eftwo amb els famosos Atomix!!! on va editar 5 temes al mercat discogràfic: Check the Beat, Fuck The System, Check the Beat Remix 2.0, House of energy, Annubis. Al 2009 juntament amb el monstre Xavi Carrique i Komunale Club sortia a la venda al Beatport un nou remix del Annubis, que a més també era remixat pel monstre i productor valencià , Jo Cappa, Deejay i productor de les terres de l’Ebre forma part de la primera discogràfica trance de les terres de l’Ebre, DanceRepublik Records que llicencia a dj’s i productors trance arreu del món.
Actualment forma part de la productora Bunker Klub amb TheFinal i Cursed Studios.